PROJEKT „Z POWER-em w życie” realizowany przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 18.07.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu społecznego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia UP (K i M) biernych zawodowo w wieku od 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. Młodzież NEET, zamieszkująca subregion tarnowski w woj. małopolskim (miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski) w tym min. osób z niepełnosprawnością z terenu realizacji projektu lub NEEET zamieszkujące obszary wiejskie określone według klasyfikacji DEGURBA 3 * położone poza ZIT w subregionie tarnowskim.

Realizacja celu Projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnieniowej osób młodych do 29 r,ż. pozostających bez zatrudnienia w tym w szczególność osób które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET**).

Dofinansowanie projektu: 948 913,20 zł. w tym:
ze środków UE: 841 835,84 zł.
ze środków dotacji celowej: 107 077,36 zł.
Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2021

https://www.rops.krakow.pl/pliki/PIECZA/Lista_gmin_DEGURBA_3.pdf
**Osoba młoda z kategorii NEET jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliła się ze środków finansowanych ze źródeł publicznych (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.